glases

LEGISLAȚIE

 

01

LEGISLAȚIE PRIVIND SCOPUL,
PRODUCEREA, INTRODUCEREA PE PIAȚĂ, AMENAJAREA ȘI EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ PENTRU COPII

 

 

 

Echipamentele destinate spațiilor de joacă pentru copii, precum și lucrările de amenajare aferente, vor respecta legislația aplicabilă în vigoare, care cuprinde, fără a fi limitativă, următoarele:

 • • SR EN 1176-1:2018 – Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 1: Cerințe generale de securitate și metode de încercare;
 • • SR EN 1176-2:2018+AC:2020 – Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 2: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru leagăne;
 • • SR EN 1176-3:2018 – Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 3: Cerințe de SR EN 1176-3:2008 securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru tobogane;
 • • SR EN 1176-4:2017+AC:2019 – Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 4: Cerințe de securitate specifice suplimentare și metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;
 • • SR EN 1176-5:2019 – Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 5: Cerințe de securitate specifice si metode de încercare suplimentare pentru carusele;
 • • SR EN 1176-6:2017+AC:2019 – Echipamente pentru spații de joacă si suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 6: Cerințe de securitate specifice și metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante;
 • • SR EN 1176-7:2008 – Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreținere și de utilizare;
 • • SR EN 1176-10:2008 – Echipamente pentru spații de joacă. Partea 10: Cerințe complementare de securitate și metode de încercare pentru echipamente de joacă în totalitate inchise;
 • • SR EN 1176-11:2015 – Echipamente pentru spații de joacă și suprafețe ale spațiilor de joacă. Partea 11: Cerințe complementare de securitate si metode de încercare pentru rețele tridimensionale;
 • • SR EN 1177+AC:2019 – Acoperiri amortizoare de șocuri, pentru suprafețele spațiilor de joacă. Determinarea înălțimii critice de cădere;
 • • PT R 19/2002 – Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă;
 • • HG 435/2010 – privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
 • • Legea 64/2008 – privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil;
 • • Legea 49/2019 – pentru modificarea și completarea Legii 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil;
 • • PT CR4/2009- ISCIR – Prescripție Tehnică CR4/2009 – Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, la arzătoare de combustibil gazos și lichid precum și la instalații/ echipamente destinate activităților de agrement;
 • • PT CR8/2009 – ISCIR – Prescripție Tehnică CR8/2009- Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire.

02

EXTRAS DIN LEGISLAȚIE PRIVIND CÂTEVA DINTRE OBLIGAȚIILE LEGALE APLICABILE DEȚINĂTORULUI/ADMINISTRATORULUI UNUI SPAȚIU DE JOACĂ.

 

 

Din punct de vedere al obligațiilor legale aplicabile, Deținătorul/Administratorul unui spațiu de joacă are, printre altele, următoarele obligații:

 • • conform art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 435/2010:
  Autorităţile publice locale au responsabilitatea asigurării funcţionării echipamentelor pentru agrement din spaţiile de joacă amplasate pe domeniul public local, astfel încât să nu fie afectată securitatea utilizatorilor.
 • • conform art. 6 alin. (6.1)  și alin. (6.2) din PTR 19/2002:
  Montarea echipamentelor și instalațiilor utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă și repararea acestora poate fi făcută de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT, în condițiile stabilite de prescripția tehnică PT CR4-2009.
 • • conform art. 7.2.1. din PT R 19/2002:
  Pentru funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale instrucţiunilor de exploatare specifice, sunt direct răspunzători deţinătorii.
 • • conform art. 8, pct. 4 si 5 din H.G. nr. 435/2010:
  4. să asigure efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii echipamentului pentru agrement, conform instrucţiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator şi atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;
  5. să folosească, atunci când legislaţia în vigoare impune acest lucru, numai personal de deservire autorizat.
 • • conform art.8, alin.(1) si art.9, alin.(2) din Legea 64/2008, modificata cu art.11, respectiv art.12 din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008:
  Activitățile de construire, montare, instalare, punere în funcțiune și control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnică și, după caz, verificările tehnice în vederea admiterii funcționării și verificările tehnice în utilizare pentru echipamentele/instalațiile prevăzute în anexa nr. 4, verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, precum și reviziile, reparațiile, lucrările de întreținere, operațiunile de sudare și deservire a instalațiilor/echipamentelor se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate in acest scop.
 • • conform art. 14, lit (b) din Legea 64/2008, modificata prin art.13 din Legea 49/2019 pentru modificarea Legii 64/2008 si art. 14, lit (c) din Legea 64/2008:
  Persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează o instalație/echipament are următoarele obligații și responsabilități conform prescripțiilor tehnice:
  b) să solicite și să obțină autorizarea /admiterea funcționării;
  c) să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor, întreținerii de către persoane autorizate, conform documentațiilor și prescripțiilor tehnice.
 • • conform art. 6 alin. (1), lit. a), b), c) cu (ii), (iii), (iv), e) și h) și alin. (2) din H.G. nr. 435/2010:
  (1) Administratorul parcului de distracţii, indiferent dacă parcul de distracţii se află pe un amplasament temporar sau definitiv, trebuie:
  a) să obţină, să deţină şi să pună la dispoziţie organelor de supraveghere şi control, la cerere, autorizaţia de funcţionare a parcului de distracţii, emisă de autorităţile publice locale;
  b) să efectueze, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, branşamentele necesare în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare;
  c) să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea în parcul de distracţii, despre:
  (ii) numărul autorizaţiei de funcţionare a parcului de distracţii, emisă de autorităţile publice locale;
  (iii) datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul;
  (iv) numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă (salvare, pompieri, poliţie) şi al autorităţii pentru protecţia consumatorilor, pentru situaţii de urgenţă;
  e) să asigure împrejmuirea parcului de distracţii;
  h) să anunţe imediat producerea oricărui accident sau incident grav autorităţilor competente;
  (2) Prevederile alin. (1) lit. a), b), lit. c) pct. (ii)-(iv), lit. e) şi h) sunt aplicabile în mod corespunzător şi administratorilor spaţiilor de joacă.

 • • conform art.7, lit. c), d) si e) din H.G. nr. 435/2010:
  Înainte de punerea în funcţiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, deţinătorul echipamentului pentru agrement trebuie:
  c) să se asigure că pe fiecare echipament sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil informaţiile prevăzute în anexa nr. 2;
  d) să efectueze o analiză de risc în exploatare, luându-se în considerare prevederile anexei nr. 3.
  e) sa obtina autorizatia de functionare a echipamentelor pentru agrement, cu respectarea prevederilor Legii nr.64/2008 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Infracțiuni și Contravenții

 • • conform art. 21 din Legea nr. 64/2008:
  Menținerea sau repunerea în funcționare a instalațiilor sau echipamentelor, după ce a fost oprită sau interzisă funcționarea acestora, prin proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infracțiune și se pedepsește cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă.
 • • conform art. 22, alin (1) si (2) din Legea 64/2008, modificata prin art.15 din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii 64/2008:
  (1) Efectuarea fără autorizație a activităților privitoare la instalarea, construcția sau montajul instalațiilor ori echipamentelor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  (2) Efectuarea fără autorizație a activităților privitoare la punerea în funcțiune, autorizarea de funcționare, admiterea funcționării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreținerea, exploatarea sau modificarea instalațiilor ori echipamentelor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi.
  (3) Tentativa se pedepseste.
 • • conform art. 25, alin. (1) din Legea 64/2008, modificata prin art.17 din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii 64/2008:
  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, desemnaţi şi delegaţi pentru activitatea de control.
 

Ai nevoie de ajutor?
Nu ezita să ne contactezi