Din punct de vedere al obligațiilor legale aplicabile, Deținătorul/Administratorul unui spațiu de joacă are, printre altele, următoarele obligații:

 • • conform art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 435/2010:
  “Autorităţile publice locale au responsabilitatea asigurării funcţionării echipamentelor pentru agrement din spaţiile de joacă amplasate pe domeniul public local, astfel încât să nu fie afectată securitatea utilizatorilor”;
 • • conform art. 6 alin. (6.1), pct. 6.1.1 din PTR 19/2002:
  Montarea echipamentelor și instalațiilor utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă poate fi făcută de agenți economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare și sunt autorizați de ISCIR-INSPECT.”, în condițiile stabilite de prescripția tehnică PT CR4-2009;
 • • conform art. 6, alin. (6.2), pct.6.2.6, paragraph 6.2.6.5 din PTR 19/2002:
  Repararea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă poate fi făcută de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT.”, în condițiile stabilite de prescripția tehnică PT CR4-2009;
 • • conform art. 7.2.1. din PT R 19/2002:
  “Pentru funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale instrucţiunilor de exploatare specifice, sunt direct răspunzători deţinătorii.”;
 • • conform 7.4.3. din PT R 19/2002:
  Să nu permită funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor atunci când componentele de securitate nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute de producător”;
 • • conform 7.4.3. din PT R 19/2002:
  Să se asigure de funcţionarea corectă a echipamentelor din spaţiile de joacă și agrement astfel încât să asigure îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate aplicabile, prevăzute în Anexa nr.1 din HG 435/2010”;
 • • conform art. 8, pct. 4 si 5 din H.G. nr. 435/2010:
  “4. să asigure efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii echipamentului pentru agrement, conform instrucţiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator şi atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;
  5. să folosească, atunci când legislaţia în vigoare impune acest lucru, numai personal de deservire autorizat.”.
 • – conform art.8, alin.(1), din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008:

  “(1) Activitățile de construire, montare, instalare, punere în funcțiune și control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnică și, după caz, verificările tehnice în vederea admiterii funcționării și verificările tehnice în utilizare pentru echipamentele/instalațiile prevăzute în anexa nr. 4, verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, precum și reviziile, reparațiile, lucrările de întreținere, operațiunile de sudare și deservire a instalațiilor/echipamentelor se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate…”;
 • • conform art. 9, alin. (2), din Legea 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008:

  “(2) Verificările tehnice în vederea admiterii funcționării și verificările tehnice în utilizare pentru instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 4 se realizează de către persoane fizice și juridice autorizate în acest scop.”;
 • • conform art. 14, lit (c), din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008:

  “Persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează o instalație/echipament are următoarele obligații și responsabilități conform prescripțiilor tehnice:
  b) să solicite și să obțină autorizarea /admiterea funcționării;”;
 • • conform art. 14, lit (c), din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008:

  “c) să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor, întreținerii de către persoane autorizate, conform documentațiilor și prescripțiilor tehnice.”;
 • • conform art. 6 alin. (1), lit. a), b), c) cu (ii), (iii), (iv), e) și h) și alin. (2) din H.G. nr. 435/2010:

(1) Administratorul parcului de distracţii, indiferent dacă parcul de distracţii se află pe un amplasament temporar sau definitiv, trebuie:

a) să obţină, să deţină şi să pună la dispoziţie organelor de supraveghere şi control, la cerere, autorizaţia de funcţionare a parcului de distracţii, emisă de autorităţile publice locale;

b) să efectueze, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, branşamentele necesare în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare;

c) să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea în parcul de distracţii, despre:

(ii) numărul autorizaţiei de funcţionarea parcului de distracţii, emisă de autorităţile publice locale;

(iii) datele de identificarea administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul;

(iv) numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă (salvare, pompieri, poliţie) şi al autorităţii pentru protecţia consumatorilor, pentru situaţii de urgenţă;

e) să asigure împrejmuirea parcului de distracţii;

h) să anunţe imediat producerea oricărui accident sau incident grav autorităţilor competente;”

(2) Prevederile alin. (1) lit. a), b), lit. c) pct. (ii)-(iv), lit. e) şi h) sunt aplicabile în mod corespunzător şi administratorilor spaţiilor de joacă.

  • • conform art.7, lit. c), d) din H.G. nr. 435/2010:

   “Înainte de punerea în funcţiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, deţinătorul echipamentului pentru agrement trebuie:
   c) să se asigure că pe fiecare echipament sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil informaţiile prevăzute în anexa nr. 2;
   d) să efectueze o analiză de risc în exploatare, luându-se în considerare prevederile anexei nr. 3;”

 

Infracțiuni și Contravenții

 • • conform art. 21 din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008:

Menținerea sau repunerea în funcționare a instalațiilor sau echipamentelor, după ce a fost oprită sau interzisă funcționarea acestora, prin proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infracțiune și se pedepsește cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă”;

 • conform art. 22, alin (1) si (2) din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008:

“(1) Efectuarea fără autorizație a activităților privitoare la instalarea, construcția sau montajul instalațiilor ori echipamentelor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Efectuarea fără autorizație a activităților privitoare la punerea în funcțiune, autorizarea de funcționare, admiterea funcționării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreținerea, exploatarea sau modificarea instalațiilor ori echipamentelor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseste”;

 • – conform art. 25, alin. (1) din Legea 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008:
  “(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de
  specialitate din cadrul ISCIR, desemnaţi şi delegaţi pentru activitatea de control.”.